AVK name
Naatakaranga Sevaamurthi (2003)
G.V. Prasad
Photo of G.V. Prasad
Text about G.V. Prasad